10-aug-2004

Ter verdediging van de drugsverslaafde

Nu er tegenwoordig zo'n heftige discussie gevoerd wordt over de gevaren van heroïne-verslaving, moeten we ons de oude wijsheid herinneren--"luister naar beide kanten van het verhaal." Hiervoor zijn vele redenen aan te wijzen. Misschien de belangrijkste hiervan is het feit dat als iedereen ergens tegen is (in dit geval heroïne-addictie), er beslist wel iets vóór te zeggen valt. Gedurende de lange en roerige historie van de mensheid is de mening van de meerderheid in de meeste gevallen fout gebleken.

Aan de andere kant zouden zelfs diegenen die het eens zijn met de meerderheid ook een aanval op die opinie op prijs moeten stellen. Volgens de Utilitarist John Stuart Mill is het aanhoren van de oppositie de beste manier om de waarheden van het leven naar buiten te brengen. Laat maar iemand je positie aanvallen, en sla de aanval af. Deze methode werd door Mill zo belangrijk gevonden dat hij voorstelde om een tegen-opinie te creëren, zelf als er geen voorhanden was, en die zo overtuigend mogelijk te presenteren. Volgens dit principe zouden diegenen die heilig geloven dat verslaving aan heroïne een door en door slechte zaak is, met plezier een argument ten gunste daarvan willen aanhoren.

Het verschijnsel addictie moet vanuit een intrinsiek standpunt bekeken worden, op zichzelf dus. Dat wil zeggen dat we aannemen dat het sociale probleem--de noodzaak voor de verslaafde om in zijn behoeften te voorzien door criminele activiteiten-- niet bestaat. Dit probleem wordt immers veroorzaakt door de wetgeving tegen de verkoop van hard drugs, en heeft dus niet direct met de addictie zelf te maken. De intrinsieke problemen waar de junk mee te maken heeft zijn de directe gevolgen van zijn drugsgebruik.

Bovenaan de lijst van de niet-sociale problemen vinden we de bewering dat drugsverslaving het leven verkort. Al naar gelang de leeftijd en gezondheid van de verslaafde, en de pessimistische of optimistische geaardheid van degene die de uitspraak doet, varieert deze verkorting van de levensverwachting tussen 10 en 40 jaar. Dit is inderdaad betreurenswaardig, maar betekent voor de betrokkene geen geldige grond voor kritiek op zijn verslaving, en geldt zeer beslist niet als een rechtvaardiging voor een verbod op het gebruik van heroïne.

De levensverkorting is geen reden voor kritiek of een wettelijk verbod omdat het aan het individu zelf overgelaten dient te worden om te beslissen wat voor leven hij wil leiden--een kort leven vol van activiteiten die hij als plezierig ervaart of een langer leven zonder dit plezier. Aangezien objectieve maatstaven ontbreken, is er niets onredelijks of afkeurenswaardigs aan de keuze die het individu maakt, welke dat ook is. Men zou kunnen kiezen voor een zo lang mogelijk leven, zelfs als dit betekent dat men dingen moet opgeven zoals alcohol drinken, roken, gokken, seks, reizen, de straat oversteken, opgewonden discussies, en zware lichaamsbeweging. Daarentegen kan men ook kiezen om aan al deze activiteiten deel te nemen, ook al gaat dit gepaard met een verkorting van de levensduur.

Aangezien objectieve maatstaven ontbreken, is er niets onredelijks of afkeurenswaardigs aan de keuze die het individu maakt, welke dat ook is.
Een ander argument wat gebruikt wordt tegen addictie is dat de verslaafde zijn verantwoordelijkheden niet nakomt. het voorbeeld dat gewoonlijk aangehaald wordt is dat van de vader die, onder constante invloed van heroïne, zijn financiële en andere verplichtingen jegens zijn gezin niet meer kan vervullen. Laten we even aannemen dat verslaving aan heroïne de vader volkomen gehandicapt maakt. Dan volgt daar nog niet uit dat het gebruik en de verkoop van heroïne verboden moet worden. Het zou verre van redelijk zijn om een bepaald gedragspatroon te verbieden omdat het sommige mensen belet om op een voorgeschreven niveau te functioneren. Waarom moeten diegenen die niet slecht functioneren of die gewoon dit soort verantwoordelijkheden niet hebben in hun levensstijl beperkt worden? Als het juist was om op deze gronden heroïne te verbieden, dan zou het ook volkomen correct zijn om gokken te verbieden, of het drinken van alcohol, of roken, autorijden, reizen per vliegtuig, of nog andere gevaarlijke of potentieel gevaarlijke activiteiten. Maar dit zou toch echt absurd zijn.

Zouden harddrugs dan toegestaan moeten worden aan sommige mensen, maar niet aan anderen die als gevolg van hun verslaving hun plichten niet kunnen of willen vervullen? Nee, zeker niet. Om het voorbeeld iets verder door te trekken: Als een man een vrouw trouwt, dan verplicht hij zich niet om alle activiteiten op te geven die mogelijk gevaarlijk zijn. Per slot van rekening is het huwelijk geen slavernij; het houdt geen van beide partijen af van activiteiten die door de andere partij als onaangenaam worden ondervonden. Mensen die verantwoordelijkheden hebben kunnen ook wel een hartinfarct krijgen terwijl ze aan het tennissen zijn. Maar niemand zou toch op het idee komen om je te verbieden aan sport te doen omdat je nu eenmaal verantwoordelijkheden draagt.

Nog een argument tegen drugsverslaving is de stelling dat drugsgebruikers volkomen onproductief worden, zodat ze als groep het BNP (Bruto Nationaal Product) verlagen. Volgens deze redenering schaadt drugsverslaving het algemeen welzijn van het land.

Dit is evenwel een schijnargument, omdat het welzijn van het hele land beschouwd wordt als een wezenlijk en zinvol begrip, i.p.v. het welzijn van de drugsverslaafde zelf. Maar zelfs op zichzelf beschouwd snijdt het argument geen hout. Het is gebaseerd op de aanname dat het Bruto Nationaal Product gelijkgesteld kan worden aan de welvaart van het land. En deze vergelijking gaat niet op. Het BNP beschouwt bijvoorbeeld alle overheidsuitgaven als bijdragen tot het algemeen welzijn, ongeacht of ze dat zijn of niet. Wat het BNP in het geheel niet in aanmerking neemt is de arbeid die de huisvrouw verricht binnen haar woning. Verder wordt volkomen voorbijgegaan aan de economische betekenis van vrije tijd. Elke maatstaf voor economisch welzijn zou hier toch zeker enige waarde aan moeten toekennen, maar het BNP doet dit niet. Om een voorbeeld te geven: Als door de volledige implementatie van een nieuwe uitvinding de productie van goederen en diensten zou verdubbelen, dan zou daarmee ook het BNP verdubbelen. Maar als men verkiest de uitvinding niet volledig uit te buiten, maar de productie op een zodanig niveau te houden dat de levensstandaard onveranderd blijft, dan kan de werktijd voor iedereen gehalveerd worden, zonder dat er aan het BNP ook maar het geringste verandert.

Het is zeker waar dat, als heroïne-verslaving aanleiding geeft tot ledigheid, dit zal leiden tot een daling van het BNP. Maar een toename van vrije tijd (niet werkzaam zijn) door welke oorzaak dan ook heeft hetzelfde effect. Als we dus tegen drugsverslaving zijn op deze gronden, dan moeten we ook bezwaar maken tegen alle vrijetijdsbestedingen zoals vakanties, meditatie, dagdromen en boswandelingen. De lijst van schadelijke activiteiten zou eindeloos zijn. Er is toch niets tegen als je een deel van je welvaart wil omzetten in meer vrije tijd. En als het BNP daar dan een beetje van naar beneden gaat... dat is dan jammer.

In laatste instantie is het allerminst duidelijk dat addictie onvermijdelijk leidt tot verminderde economische activiteit. Onze kennis op dit gebied komt voornamelijk voort uit het bestuderen van junks die noodzakelijkerwijs het grootste gedeelte van hun tijd moeten besteden aan het koortsachtig zoeken naar grote geldbedragen. Dat komt omdat hard drugs onwettig zijn, en de overheid zo de prijzen kunstmatig hoog houdt. De junk kan niet werkzaam zijn in een normale baan, want de meeste tijd gaat heen met stelen, moorden en tippelen. Aangezien we ons hier bezighouden met de persoonlijke problemen van de addictie en niet met de maatschappelijke problemen, dragen deze gevallen niets bij tot de discussie. Om het gedrag te bestuderen van drugsverslaafden die het niet door onze wetgeving onmogelijk wordt gemaakt productief te zijn, moeten we kijken naar het relatief kleine aantal van verslaafden die fortuinlijk genoeg zijn om zich te kunnen verzekeren van een constante aanvoer van goedkope drugs.

Deze groep bestaat voornamelijk uit artsen die, vanwege hun bevoegdheid om recepten uit te schrijven, zichzelf voortdurend van drugs kunnen voorzien. Wat er aan bewijs uit dit beperkte aantal gevallen naar voren komt, duidt er op dat verslaafden die niet opgezadeld worden met de implicaties van de bestaande wetgeving, in staat zijn een vrij normaal en productief leven te leiden. Deze categorie van artsen blijkt in staat even nuttige zorg te verlenen als hun niet-verslaafde collega's. Voor zover men kan nagaan, kunnen zij de moderne ontwikkelingen op hun vakgebied goed bijhouden, gaan uitstekend om met hun patienten, en functioneren in alle opzichten op een manier die niet verschilt van die van andere artsen.

Om eerlijk te zijn, als heroïne wettelijk toegestaan zou zijn, zouden junks toch nog persoonlijke aan hun verslaving gerelateerde problemen hebben. Er zou de voortdurende angst zijn dat de drugs die zij nodig hebben toch op de duur weer verboden zullen worden. En de perioden van betrekkelijke onbekwaamheid die volgen op de toediening van drugs. Het gevaar van overdosering zou ook nog bestaan, hoewel dit na legalisering minder zou worden omdat het drugsgebruik onder toezicht van een arts zou kunnen gebeuren. Overblijfsels van de oude vooroordelen uit de "verboden" tijd zouden misschien blijven bestaan en kunnen leiden tot discriminatie van de verslaafde.

Waar het hier om gaat is evenwel niet zozeer de vraag of verslaafden ook na legalisatie nog problemen hebben die met drugs te maken hebben. Elke specifieke groep heeft nu eenmaal zijn eigen specifieke problemen; violisten dragen altijd de angst mee hun vingers te bezeren en danseressen lopen liever niet het risico hun tenen ergens aan te stoten. Verslaving aan heroïne is op zichzelf geen groot kwaad. Als het gelegaliseerd wordt bezorgt het niemand narigheid, behalve de gebruiker zelf. Natuurlijk kunnen we hard drugs ter discussie stellen, informatie er over verspreiden, en het gebruik er van met klem afraden, maar ze eenvoudig verbieden is duidelijk een inbreuk op de mensenrechten van hen die ze willen gebruiken.

Walter Block

Vertaling: Wilhelm Godschalk voor MeerVrijheidPlaats reactie
- 48 reactie(s):

10-aug-2004    quiriumque - quiriumqueGEEN@SPAMhotmail.com

Kijk dàt zijn nou de dingen waar ik het moeilijk mee heb als het over libertarisme gaat.

Alcohol is een hard drug die (redelijk) vrij mag geproduceerd, verhandeld en verbruikt worden.

De ellende die daardoor wordt veroorzaakt - bijna 10 % van de mannen en 6% van de vrouwen verslaafd - is onbeschrijflijk.

Hoe neemt de ellende dan wel niet toe als je heroine- en cocainesnoepjes gewoon goedkoop overal kan kopen?

of is het vrijheidsprincipe heilig voor de libertaar,en niet zomaar vrijheid als hulpmiddel om persoonlijk geluk zo bereikbaar mogelijk te maken?


om voltaire te parafraseren:

ik lijd schade door uw vrijheid, maar toch zal ik uw vrijheid tot het uiterste verdedigen.


10-aug-2004    René

Quirumque schrijft: "Kijk dàt zijn nou de dingen waar ik het moeilijk mee heb als het over libertarisme gaat.

Alcohol is een hard drug die (redelijk) vrij mag geproduceerd, verhandeld en verbruikt worden.

De ellende die daardoor wordt veroorzaakt - bijna 10 % van de mannen en 6% van de vrouwen verslaafd - is onbeschrijflijk."

Vind je dan dat ook alcohol verboden moet worden? Als je de ellende die door dingen wordt veroorzakt een criterium vindt om ze te verbieden dan kan ik nog een paar voorbeelden bedenken waaronder fastfood en snoep. Vind je dat ook die zaken verboden moeten worden?

Ik vind dat mensen de vrijheid moeten hebben om fouten te maken. En als je vindt dat het alleen geldt voor mensen 'die er niet mee om kunnen gaan' zou ik voorstellen om die regels voor die mensen (voorzover die individualiseerbaar zijn) te laten gelden.


10-aug-2004    René

Quiriumque schrijft: "ik lijd schade door uw vrijheid, maar toch zal ik uw vrijheid tot het uiterste verdedigen."

Volgens mij is dat meer 'vrij naar Voltaire'


10-aug-2004    John - giovanniGEEN@SPAMgiogiardino.com

Heroine is toevallig een van de minst schadelijke drugs die er zijn, mits goed gedoseerd en van zuivere kwaliteit, wordt je met een heroineverslaving ongeveer net zo oud als zonder.
Natuurlijk moet je heroine wel betaalbaarzijn, zodat je te eten kan kopen en een warm huis kan betalen. Heroine is een schone drug. Voor je gezondheid beter een spuitje heroine elke dag dan een halve fles vodka....
Maar omdat drugs duur zijn en van slechte onzuivere kwaliteit, leiden drugsverslaafden een zwaar bestaan.


11-aug-2004    René

John schrijft: "Heroine is toevallig een van de minst schadelijke drugs die er zijn, mits goed gedoseerd en van zuivere kwaliteit, wordt je met een heroineverslaving ongeveer net zo oud als zonder.
Natuurlijk moet je heroine wel betaalbaarzijn, zodat je te eten kan kopen en een warm huis kan betalen. Heroine is een schone drug. Voor je gezondheid beter een spuitje heroine elke dag dan een halve fles vodka....
Maar omdat drugs duur zijn en van slechte onzuivere kwaliteit, leiden drugsverslaafden een zwaar bestaan."

Waar baseer je je stelling op dat heroïne een van de minste schadelijke drugs is die er zijn? Is het niet zo dat je van heroïne ernstig vermagert? En ik geloof graag dat de verstrekte heroïne van slechte kwaliteit is maar zijn er dan mensen die goede heroïne gebruiken?

Ik kan me zo slecht voorstellen dat heroïne niet slecht is. Maar goed, dat kan ik verder niet beargumenteren. Iemand meer informatie hierover?


11-aug-2004    chico lama

ik geloof dat je van heroine indirect mager wordt: je moet de hele dag op sjouw om aan geld en je portie te komen, besteedt te weinig aan eten etc.


11-aug-2004    Speedy

Bij proeven met lab ratten die de keus hadden tussen twee knoppen, waarbij de ene knop voedsel gaf en de andere een directe elektronische stimulus aan het genotcentrum in de hersenen, is gebleken dat de ratten alleen de genotknop bleven indrukken. Ze kwamen daardoor allemaal om van de honger.

Dat is het probleem met chemische drugs in welke vorm dan ook, ze overheersen het hongergevoel in de hersenen en zijn daarom gevaarlijk.

Waarom i.p.v. een wettelijke geen technische oplossing ?

Een elektronische drug, bijv. in de vorm van een trendy ‘iPOD’ die je rechtstreeks in je hersenen kan pluggen en die een heleboel verschillende soorten drugs kan simuleren (alcohol, nicotine, hasj, XTC, heroïne, LSD, etc) door los verkrijgbare software downloads of hardware modules, heeft dat nadeel niet.

De computerbesturing maakt het in principe mogelijk de kunstmatige trip van de verslaafde regelmatig te onderbreken en hem een overheersend hongergevoel te geven, zodat hij ook blijft eten.

Op die manier blijft de klant tenminste gezond en zal hij nog vele ‘iPODs’ met virtuele drugs kunnen verslijten. Ook goed voor sporters die van de pillen af willen. ;-)
11-aug-2004    quiriumque - quiriumqueGEEN@SPAMhotmail.com

Om geen verwarring te wekken: ik denk wel degelijk liberaal.
Inderdaad is het een onaantastbaar "mensen"recht dat mensen de vrijheid moeten hebben om te ondervinden wat de gevolgen van verkeerde keuzes zijn.
In een vrije maatschappij zouden mensen als ik verwoede inspanningen doen om organisaties op touw te zetten en te financieren die uit alle macht proberen mensen uit vrije wil van al die troep weg te blijven. Mentaliteitswijzigingen vanuit vrije wil proberen te bewerkstelligen (overigens gebruik ik het woord mentaliteitswijziging sarcastisch omdat dit woord tegenwoordig met name van de linkerkant wordt misbruikt om allerlei staatspropaganda en massa-hersenspoeling aan te duiden.)
En zodoende het misbruik van alcohol en andere drugs te beperken.

Maar het is wel droevig en interessant dat onmiddellijk na mijn reactie er enkele reacties volgen die bijna onverholen de schadelijkheid van Heroine proberen te relativeren en het gebruik ervan te promoten. Je mag dat, maar ik hoop dat je niet mijn kind bent.


11-aug-2004    Harry kok

--
In een vrije maatschappij zouden mensen als ik verwoede inspanningen doen om organisaties op touw te zetten en te financieren die uit alle macht proberen mensen uit vrije wil van al die troep weg te blijven.
--
Zoiets. Als je ertegen bent dat mensen heroine en dergelijke gebruiken, beperk je inspanningen dan tot je directe omgeving, vrienden, familie etc. Het absurde wat je nu hebt is dat mensen zich gaan bemoeien met andere mensen die ze helemaal niet kennen. Hetzelfde geldt volgens mij ook voor bijvoorbeeld abortes, als je zus abortes wilt plegen dan mag je je daar best mee bemoeien, maar het is nogal raar om je te gaan bemoeien met iemand die 100 kilometer verderop woont.


11-aug-2004    martin

Maar het is wel droevig en interessant dat onmiddellijk na mijn reactie er enkele reacties volgen die bijna onverholen de schadelijkheid van Heroine proberen te relativeren

Waarom is dat droevig? Vind je dat John de waarheid geweld aandoet? Of wil je dat heroïne schadelijker wordt voorgesteld dan het is? In beide gevallen ben ik benieuwd waarom.

en het gebruik ervan te promoten

Zeggen dat iets niet schadelijk is, of minder schadelijk dan algemeen gedacht, is iets anders dan het promoten.


11-aug-2004    René

Abortes?


12-aug-2004    Mark Wierenga

De schadelijkheid van heroïne is wat mij betreft volkomen irrelevant. Eén van de weinige positieve aspecten van harddrugs is dat het voornamelijk de gebruiker zelf aantast. In dat opzicht hoeft het niets uit te maken wat anderen hiervan vinden.

Zelf verwacht ik dat drugs op dezelfde manier verkocht zal worden als sigaretten, dus in plaats van de Marlboro Masters krijgen we dan de Methadon Masters. Op dit moment gooien we handelaren de cel in omdat de overheid meent ons te moeten beschermen tegen XTC pilletjes, wanneer het eenmaal gelegaliseerd is zullen we gewoon aandelen kunnen kopen in drugs bedrijven.


12-aug-2004    Erik

http://www.drugsweb.nl/drugs/harddrugs/heroine/gebruik.html

Heroine :

[...]

Heroïne is zeer verslavend, maar de zuivere stof is nauwelijks schadelijk voor het lichaam. Risico’s hebben dan ook vooral te maken met de slechte leefomstandigheden, de kwaliteit van de heroïne en de manier van gebruik.
Verder zijn de verschillen in zuiverheid en de gebruikte versnijdingmiddelen gevaarlijk. Je kunt heroïne laten testen bij de drugs testservice van Parnassia Preventie.


12-aug-2004    Henry Sturman - henryGEEN@SPAMsturman.net

Libertariërs verdedigen vrije drugs vaak met het argument dat je het recht hebt slechte keuzes te maken. Ik vraag me af af dat wel een correcte strategie is. Als het echt waar zou zijn dat je zou kunnen stellen dat heroïnegebruik slecht voor de gebruiker zelf is, dan zou er misschien wat voor te zeggen zijn om heroïne te verbieden. Je gunt je medemens immers dat hij gelukkig is, nietwaar? En als je met dwang iemand behoedt voor ongeluk, dan maak je hem gelukkiger, dus misschien is dwang dan goed.

Maar er klopt natuurlijk helemaal niets van dat heroïnegebruik "slecht" is. Net zomin als dat homoseksualiteit "slecht" is. En zeker niet dat het in alle gevallen slecht is. Hoe kun je zoiets ooit vaststellen of bewijzen? Mensen drinken alcohol, roken, eten lekker, nemen risico's, etc. omdat zij oordelen dat in al die gevallen de voordelen groter zijn dan de nadelen. Ze verwachten dus dat die keuzes ze netto gelukkiger maken. Hoewel het mogelijk is dat mensen zich daar soms in vergissen, kun je nooit vaststellen wanneer dat het geval is. Daarom geven we mensen het voordeel van de twijfel en nemen aan dat mensen het gelukkigste worden als ze zelf arbiter zijn over welke keuzes goed en slecht voor ze zijn.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat heroïne, of wat dan ook, hier een uitzondering op is. Welke drugs verboden zijn is puur een modeverschijnsel. De drugs van de minderheid worden altijd verboden en die van de meerderheid gelegaliseerd. Sterker nog: er is veel meer reden alcohol te verbieden dan bijv. heroïne. Zoals al aangestipt: alcohol veroorzaakt lichamelijke schade, en heroïne niet. Als mensen willen gaan claimen dat heroïne, LSD, cocaïne, xtc, etc. "slecht" zijn, laat ze dan eerst zelf stoppen met hun glaasje wijn en kopje koffie, dan praten we verder. Overigens: als het echt waar is dat heroïne tot minder honger en minder eten leidt, dan is dat een voordeel i.p.v. een nadeel. Dun zijn is namelijk gezonder (langere levensverwachting) dan dik zijn.


12-aug-2004    Speedy

Henry schrijft: “als je met dwang iemand behoedt voor ongeluk, dan maak je hem gelukkiger, dus misschien is dwang dan goed”

Dat dacht de Amerikaanse overheid ook toen ze jaren terug veiligheidsgordels in auto’s verplicht stelden. De Amerikanen weigerden echter op grote schaal die levenreddende, maar in het gebruik nogal onhandige dingen om te doen. Daarom viel de overheid terug op het aan de autofabrikanten verplicht stellen van airbags in hun auto’s. De airbag bleek echter zeer gevaarlijk. Hij veroorzaakte dodelijk letsel bij kleine kinderen en brandwonden en gehoorschade bij volwassenen.

Omdat de ideale wereld niet bestaat (wet van behoud van ellende ;-) en ieder individu andere eisen aan zijn/haar leven stelt is het dus beter om het wegstrepen van de voor- en nadelen van een bepaalde oplossing aan de betrokkene zelf over te laten.

"There are not enough jails, not enough policemen, not enough courts to enforce a law not supported by the people."
-- Hubert H. Humphrey


12-aug-2004    Speedy

Henry schrijft ook: “er klopt natuurlijk helemaal niets van dat heroïnegebruik "slecht" is”

Het gaat er niet om dat een bepaalde stof (of activiteit, zoals sex, eten, gokken, internetten, autorijden, over voetbal kletsen, etc) an sich slecht zou zijn voor de gezondheid. ALLES is immers slechts voor je gezondheid, zodra je de tolerantiegrens van je lichaam overschrijd (gooi een kilo suiker in je kopje thee, drink het op en je bent dood).

Het punt is dat bepaalde zaken zo sterk verslavend zijn dat het slachtoffer er geen controle meer over heeft en dus gemakkelijk de tolerantiegrens overschrijdt. Men denkt vaak zijn eigen grens gemakkelijk te kunnen stellen, maar bij sterk verslavende stoffen is dat niet mogelijk.

Omdat de gevoeligheid voor bepaalde stoffen een kwestie is van erfelijke aanleg en gewenning, zal het per persoon verschillen hoeveel men aankan. Bij groepsactiviteiten, zoals drinken of straatracen, zal echter degene met de hoogste tolerantiegrens de maat zetten. Dat leidt bij de rest dan tot overschrijding en schade.

Er is overigens een groot verschil in de mate van verslavendheid van bepaalde stoffen. Zo is nicotine uiterst verslavend, cafeïne veel minder. Bij gebruik van sterk verslavende stoffen veranderen delen van je hersenen min of meer permanent, waardoor het zeer moeilijk is een ontwenningskuur te volgen en er voortaan ook van af te blijven.

Dat geeft een interessant libertarisch dilemma: als je feitelijk geleefd wordt door je drugs, hoe vrij en toerekeningsvatbaar ben je dan nog ? En mag een ander je dan tegen jezelf beschermen ?


De groene fee (absint) kostte Vincent van Gogh zijn linkeroor, maar leverde ook veel prachtige (psychedelische) schilderijen op !


12-aug-2004    quiriumque@hotmail.com - quiriumqueGEEN@SPAMhotmail.com

100 % onvrij en 100 % toerekeningsvatbaar.


12-aug-2004    Allure

Deze groep bestaat voornamelijk uit artsen die, vanwege hun bevoegdheid om recepten uit te schrijven, zichzelf voortdurend van drugs kunnen voorzien. Wat er aan bewijs uit dit beperkte aantal gevallen naar voren komt, duidt er op dat verslaafden die niet opgezadeld worden met de implicaties van de bestaande wetgeving, in staat zijn een vrij normaal en productief leven te leiden. Deze categorie van artsen blijkt in staat even nuttige zorg te verlenen als hun niet-verslaafde collega's. Voor zover men kan nagaan, kunnen zij de moderne ontwikkelingen op hun vakgebied goed bijhouden, gaan uitstekend om met hun patienten, en functioneren in alle opzichten op een manier die niet verschilt van die van andere artsen.

Dat bewijst niets over niet-artsen, nog altijd het overgrote merendeel der drugsgebruikers. Artsen zijn sowieso al geestelijk stabieler en intelligenter dan de doorsnee drugsgebruiker, anders hadden ze in de eerste plaats al geen arts kunnen worden.

Een elektronische drug, bijv. in de vorm van een trendy ‘iPOD’ die je rechtstreeks in je hersenen kan pluggen en die een heleboel verschillende soorten drugs kan simuleren (alcohol, nicotine, hasj, XTC, heroïne, LSD, etc) door los verkrijgbare software downloads of hardware modules, heeft dat nadeel niet.

Yeah right, en dan binnen de korste keren spam, trojans, adware, virussen en overheidspropaganda rechtstreeks in je hersenen gedownload. De droom van eeenieder die een ander zijn wil wil opleggen.


13-aug-2004    Speedy

Allure schrijft: “Dat bewijst niets over niet-artsen, nog altijd het overgrote merendeel der drugsgebruikers.”

Klopt, er zijn maar weinig verslaafden die zo’n hoge tolerantiegrens hebben dat ze hun verslaving onder controle hebben. De meeste mensen reageren net zoals die laboratoriumratten en stellen alles in hun leven ondergeschikt aan de drug.

“en dan binnen de korste keren spam, trojans, adware, virussen en overheidspropaganda rechtstreeks in je hersenen gedownload. De droom van eeenieder die een ander zijn wil wil opleggen.”

Alsof chemische drugs niet ook met allerlei troep worden versneden. En alsof de huidige media (kranten, tv, internet, etc) wel helemaal vrij zijn van informatievervuiling (Volkskrant ! Nova ! Netwerk !).

Zo’n Matrix-achtige samenleving waarin iedereen met een chip in zijn kop rondloopt, is een logische doorontwikkeling van de bestaande media. Als fabrikant ben je dan niet langer afhankelijk van stomme reclamefilmpjes, maar heb je eindelijk direct toegang tot de hersenen van de klant. Dat is precies wat iedere producent of politicus altijd heeft gewild. Geef je klant een fantastische trip en hij koopt gelijk je product ! Ook ideaal bij verkiezingen of om bepaald overheidsbeleid door te drukken. Voor de klanten is het ook erg aantrekkelijk, je krijgt immers betere en meer gevarieerde trips dan bij chemische drugs. En het apparaat waakt er voor dat je verslaafd raakt. Ideaal toch ?

De voorlopers van dergelijke geavanceerde elektronische drugs zijn de zgn. mind machines , ook wel brain machines genoemd. De meeste mind machines maken gebruik van licht- en geluidssignalen om je hersenpatronen te beïnvloeden. Sommige werken met elektrostimulatie van de hersenen via plakelektrodes op de hoofdhuid. Vooral populair bij New Agers en gestesste managers . Er zijn zelfs uitvoeringen voor zwangere vrouwen om met geluidssignalen door de buikwand heen de ontwikkeling van de hersenen van je ongeboren kind te sturen (zie het bekende boek ‘Superbaby’).

Een mind machine sessie wordt vaak gecombineerd met een uurtje relaxed drijven in een floatation tank. Dat is goedkoper dan een heroïne trip en je kan in Amsterdam terecht bij Koan Float . Ik begrijp dus niet wat al die junks nog op straat doen. ;-)Mind Machines Biofeedback Relaxation and Cool Hardware For Your Brain


13-aug-2004    Speedy

Het is overigens weinig bekend dat Nederland eeuwenlang een leidende positie in de internationale drugshandel heeft ingenomen en dat de Nederlandse overheid daarin lange tijd een voortrekkersrol heeft vervuld.

Al ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) in de 17e eeuw vervoeren Nederlandse schepen opium van Turkije en de Bengalen naar de Indische Archipel, het huidige Indonesië. De VOC had kennisgemaakt met deze handel in Oost-India. Door de bemoeienissen van de VOC groeit dit gebied uit tot de grootste leverancier aan Zuidoost-Azië en China. Nederlanders leren de bevolking opium te roken, zodat het gebruik en de verslaving aan de drug enorm stijgt. Met de inkomsten uit de opiumhandel betalen de Nederlanders de handelswaar op Java en Sumatra. De VOC verwerft langzamerhand het monopolie op de handel van opium in heel Zuidoost-Azië. In de negentiende eeuw laat de koloniale overheid papavers op Java verbouwen. De Opiumwet uit 1893 bepaalt dat de Nederlandse staat de bereiding, verpakking en verkoop in eigen beheer verzorgt.

In de 19e eeuw zijn de koloniale inkomsten zelfs voor een groot gedeelte afhankelijk van de opiumopbrengsten. Het spekken van de schatkist speelt voor de Nederlandse overheid een doorslaggevende rol bij de handel in opium. De Nederlandsche Handel-Maatschappij (NMH, de latere ABN, nu opgegaan in ABN-AMRO), die in 1824 door Koning Willem I werd opgericht, kreeg het monopolie op de opiumproductie en –handel. De winsten waren voldoende om de kosten van de Java-oorlog te dekken. Zo betaalden de opiumschuivers op Java zelf de kosten van het leger dat hen onderwierp.

Ook met cocaïne weet Nederland zich een uitstekende marktpositie te veroveren. Nadat het in Zuid-Amerika rond 1860 gelukt is om uit cocabladeren cocaïne te winnen, besluit Nederland ook in Nederlands-Indië de cocastruiken te gaan verbouwen. De handel breidt zich gestaag uit totdat Nederland aan het begin van de twintigste eeuw uitgroeit tot de grootste cocaïneproducent ter wereld. Enkele fabrieken in Amsterdam en Haarlem die volledig staatseigendom waren hebben nog lange tijd cocaïne voor medicinaal en ander gebruik op de (wereld)markt gebracht.

In 1912 kwam op aandringen van de VS het eerste internationale drugsverdrag tot stand dat alleen nog de productie en handel van opiaten, cannabis en cocaïne voor medicinaal gebruik toestond. Pas in 1915 werd als gevolg van buitenlandse politieke druk in Nederland tot bekrachtiging van dat verdrag overgegaan. Dat Nederland zo traag hierin was, kan worden verklaard uit de zeer grote financiële belangen die de Nederlandse staat had in de productie en handel van drugs. Het ‘gedogen’ van drugs zit de Nederlandse overheid dus a.h.w. in het bloed. ;-)

Tegenwoordig is Nederland nog altijd een belangrijk drugs doorvoerland en de grootste XTC producent ter wereld.


"dat de opiumhandel een van de nadeligste en schadelijkste zaken is, die het bestuur van Oost-Indië onteren."
-- Dirk van Hogendorp in 'Berigt van de tegenwoordige toestand der Bataafse Bezittingen in Oost-Indiën' (1799).


13-aug-2004    Koos - wilt_comma_koosGEEN@SPAMyahoo.com

Dit vind ik nu een pseudo-interessante discussie. Waarom pseudo-interessant? Omdat het de kern van het probleem niet raakt. In principe ben ik het eens met het 'libertarische standpunt', dat ik als volgt samenvat: wat jij in je lichaam stopt moet je zelf weten. Leuk uitgangspunt, maar dan komen de maar-en, want het is ook een gemakkelijk uitgangspunt. Waarom gebruiken mensen drugs? Het is een gebrek aan een innerlijk geluksgevoel. Waar komt dit gebrek vandaan? Dat mag Joost weten, maar het is waarschijnlijk een combinatie van genetische en opvoedingsfactoren. Ik heb in mijn studententijd mensen gezien die zonder bier geen woord uit konden brengen, en geen meisje aan durfden te kijken. Met bier kon het ineens wel. De conclusie is duidelijk, en verlegenheidstherapie zou meer op zijn plaats geweest zijn.

Dus als iemand van binnen diep ongelukkig is en allerlei lasten met zich meedraagt die z/hij wegsnuift/zuipt dan moet je zo iemand maar laten stikken zodat-ie in New York op de stoep terechtkomt? Jawel, zit jij daar maar lekker van de kou te bibberen met een ongeheelde wond van je laatste operatie. Makkelijk antwoord. Op zich een juist antwoord, maar so what? Libertariers kunnen ook zeggen 'je hebt de vrijheid het computerprogramma te schrijven wat je wilt', maar met die constatering heb je niets bijgedragen aan informatica: het is de lege bewering van een leek.

Op basis van dit soort beweringen, in de VS gepropageerd door Szasz (spel ik het goed?) zijn hele instellingen voor mentaal gestoorde mensen geleegd, omdat het Reagan wel goed uitkwam kosten te sparen. Het is in dit opzicht dat Libertarisme inderdaad extreem links is: Szasz en de linkse anti-psychiatrie kwamen bij elkaar. De conclusie van beide extremen was dat gekte en verslaving als uiting ervan niet bestaan. Links zei: wie zijn wij om te zeggen dat niet wij maar zij gek zijn, en Szasz stookte het vuurtje op, met als resultaat duizenden daklozen in de VS. Maar je hebt het recht met gaten in je arm en ongeheelde wonden bibberend op dat trottoir in New York zelf te weten wat je met je lichaam doet.


13-aug-2004    quiriumque@hotmail.com - quiriumqueGEEN@SPAMhotmail.com

Dus een verslaafde is niet meer vrij.
Anders zou je het woord verslaafd niet gebruiken.

Libertariers zijn niet alleen voorstanders van vrijheid, het is voor hen ook het hoogste goed, de hoeksteen van hun bestaan en door hun vrijheid te bedreigen krijg je ze goed wakker.

Deze verslaafde zijn vrijheid is hem/haar ontnomen.

Dit moet bij de libertarier een reactie oproepen om dit te voorkomen en/of te genezen.


13-aug-2004    martin

quiriumque,

Het woord "verslaafd" is slechts een metafoor.

Verslaafd zijn betekent dat je een bepaalde substantie (min of meer) nodig hebt. Als je daardoor onvrij bent is een suikerpatiënt die insuline nodig heeft ook onvrij. Jij en ik zijn dan ook onvrij, want we hebben allebei op z'n minst water en voedsel nodig.

De vrijheid die jij in dit geval nastreeft is niet de vrijheid waar libertariërs op uit zijn, maar die de vrijheid die boedistische moniken zoeken; niets meer nodig hebben.


13-aug-2004    martin

Koos,

Je hebt me volledig overtuigd. Laten we er een overheidsprogramma tegenaangooien. Net zoals Prohibition in de jaren 20 een einde heeft gemaakt aan drankmisbruik, en The War On Poverty een einde heeft gemaakt aan armoede, zou deze War On Drugs een einde moeten maken aan drugsmisbruik.

Maar nu ik er aan denk... bestaat die War On Drugs niet al? En toch zijn er nog steeds mensen die drugs gebruiken? En die leven op straat? Vreemd.


13-aug-2004    Koos - wilt_comma_koosGEEN@SPAMyahoo.com

Goh, Martin - wend je je zomaar tot mij?

Het eerste punt dat ik hier maak is dat Szasz, mede door toedoen van wie de gekkenhuizen (ik hou niet van eufemismes) in de VS geleegd zijn een slecht psychiater is. Szasz is een soort oerlibertarier (Je kent je literatuur toch, Martin, niet? Szasz is een belangrijk Amerikaans Libertarier, hoor, uit Tsjechoslowakije naar de VS gevlucht en ooit heel belangrijk in de anti-psychiatrie) die elke vorm van zorg verwart met betutteling.

Inderdaad, zorg kan een voorwendsel zijn voor betutteling maar hoeft dat niet te zijn. Szasz heeft onder andere beweert dat depressies niet echt zijn, maar een voorwendsel tot luiheid (Mis: zijn op MRI's te zien, en zo is zijn dogma wel in meer onzin ontaard).

Het tweede punt is dat ik niet inzie wat Prohibition met die verslaafden te maken heeft. Die verslaafden zijn er al, of die drugs nu geprohibit worden of niet. Ik heb helemaal geen mening geventileerd over The War on Drugs. Ik had het over verslaafden. Twee gerelateerde maar toch verschillende onderwerpen.

Ja, alles tolereren in naam van vrijheid - zag ik hier niet pas een artikeltje over hoe 'tolerantie' een soort goedkoop sentiment is?
Dan maar een overheidsprogramma voor verslaafden. In een industrieel land ontkom je niet aan bepaalde taken voor de overheid - volgens mij ligt het ideale EN optimale belastingniveau op 30%, niet op nul. Hulp bij ECHTE nood is nog geen gesubsidieerd smulbos. Er ligt een wereld van verschil tussen beide vormen van overheidsinmenging.


14-aug-2004    Allure

Speedy:
Geef je klant een fantastische trip en hij koopt gelijk je product !

Toevallig van de week - geheel vrijwillig - op DVD gekocht:

Total Recall


14-aug-2004    martin

Koos,

Ik ken Szasz tot nog toe alleen uit de tweede hand, dus erg veel zinnigs kan ik niet over zijn ideeën zeggen. Maar ik kwam net een pagina tegen op z'n website waarvan ik toch een stukje met je wou delen:

Contrary to these views, I maintain that the mind is not the brain, that mental functions are not reducible to brain functions, and that mental diseases are not brain diseases--indeed, that mental diseases are not diseases at all.

When I assert the latter, I do not imply that distressing personal experiences and deviant behaviors do not exist. Anxiety, depression, and conflict do exist--in fact, are intrinsic to the human condition--but they are not diseases in the pathological sense.

According to the Oxford English Dictionary, disease is "a condition of the body, or of some part or organ of the body, in which its functions are disturbed or deranged; a morbid physical condition." Diagnosis, in turn, is "the determination of the nature of a diseased condition ... also, the opinion (formally stated) resulting from such investigation."


Of hij hier nou gelijk in heeft of niet weet ik niet, maar het is toch wel heel wat anders dan "depressies [zijn] niet echt (...), maar een voorwendsel tot luiheid".

Mijn punt is dat ik bang ben dat de ideeën van Szasz vaak verkeerd gerepresenteerd worden, zoals wel vaker gebeurd met controversiële figuren. Ik kan dat niet hard maken, maar het bovenstaande is wel een kleine aanwijzing in die richting. Inhoudelijk heb ik geen mening over de standpunten van Szasz, eenvoudigweg omdat ik er niet genoeg van af weet.

Zodoende wil ik Szasz er verder maar buiten houden, ook al omdat het mij niet duidelijk is wat hij nou eigenlijk met deze discussie te maken heeft.


14-aug-2004    martin

Koos schreef:

Het tweede punt is dat ik niet inzie wat Prohibition met die verslaafden te maken heeft. Die verslaafden zijn er al, of die drugs nu geprohibit worden of niet. Ik heb helemaal geen mening geventileerd over The War on Drugs. Ik had het over verslaafden. Twee gerelateerde maar toch verschillende onderwerpen.

Tja Koos, aangezien je in je eerste post zorgvuldig vermeden hebt een standpunt in te nemen, kon ik er niet veel anders zien dan een tegenwerping van het idiote libertarische idee om drugs niet langer te verbieden. Vandaar die War On Drugs.

Dus wat is je standpunt? Mag je iemand verbieden drugs te gebruiken? Zo ja, onder welke voorwaarden? Wat zou dat overheidsprogramma dat je wilt in moeten houden? Opvang? Verplicht afkicken? Is het denkbaar dat (de meeste) verslaafden gewoon voor zichzelf zouden kunnen zorgen als ze voor 1 Euro per dag in hun behoefte zouden kunnen voorzien?


14-aug-2004    martin

Overigens komt die 1 Euro uit een reactie van Niek in een andere thread:

Ik meen dat Bayer momenteel zo'n € 2,- per gram vraagt voor heroine (een handelsmerk van Bayer overigens). Deze heroine is veel zuiverder dan de versneden troep die op de illegale markt te koop is, en een verslaafde heeft dan ook veel minder nodig. De verslaafde zou zeker voor € 1,- wel klaar zijn.
In Zuerich wordt heroine op doktersrecept verstrekt en sinds deze maatregel is de criminaliteit in die stad zeer sterk gedaald en zijn veel pushers uit het straatbeeld verdwenen. ook de gezondheid van de verslaafden is sterk verbeterd en de meesten hebben nu zelfs een betaalde baan.14-aug-2004    Speedy

Martin schreef: “Verslaafd zijn betekent dat je een bepaalde substantie (min of meer) nodig hebt. Als je daardoor onvrij bent is een suikerpatiënt die insuline nodig heeft ook onvrij. Jij en ik zijn dan ook onvrij, want we hebben allebei op z'n minst water en voedsel nodig.”

Martin,

Er is beslist een verschil tussen dagelijks je drie maaltijden eten en lijden onder een eetverslaving. ;-)

Onze natuurlijke afhankelijkheid is begrensd en laat ons dus de vrijheid om andere dingen te doen. Een verslaving is in principe onbegrensd (zie de proef met de lab ratten) en slokt onze resterende vrijheid op. Uiteindelijk gaat de verslaving je leven overheersen. Je denkt aan niets anders meer en je bent er van overtuigd dat je niet meer normaal kan functioneren zonder aan je verslaving toe te geven. Dat is niet gezond meer.

Bepaalde ziekten hebben hetzelfde effect. Je noemde al suikerziekte, maar zeer ernstige nierpatiënten moeten de halve dag aan de dialyse en hebben daardoor weinig vrijheid meer over. Dit zijn echter ziekten, ongezonde omstandigheden dus, die ook libertariërs graag bestrijden omdat een goede gezondheid je keuzevrijheid vergroot. Verslavingen zijn niet libertarisch, want ze beperken iemands keuzevrijheid.

Wetenschap en techniek verkleinen onze afhankelijkheid van de natuur overigens steeds verder en bieden ons steeds meer keuzevrijheid. Als die zen monniken nog even geduld hebben bereiken we zo uiteindelijk ook wel de spirituele vrijheid en onafhankelijkheid waar zij al zo lang naar zoeken. ;-)

“The United States is a no-smoking, no-drinking country. No women, unless you are married. No faul language. No red meat.”
“The land of the free…”

- Snake Plisskin (Escape from LA)


14-aug-2004    Speedy

Allure: “Toevallig van de week - geheel vrijwillig - op DVD gekocht: Total Recall”

“Then they started to mess with my mind. But my mind is unmessable !” :-D


14-aug-2004    martin

Speedy,

Je mist m'n punt, maar dat is niet erg want het geeft me de gelegenheid het nog 's uit te leggen. Hiervoor ga ik terug naar de post van quiriumque waar ik op reageerde. Hij schrijft hierin o.a.:

Libertariers zijn niet alleen voorstanders van vrijheid, het is voor hen ook het hoogste goed, de hoeksteen van hun bestaan en door hun vrijheid te bedreigen krijg je ze goed wakker.
Deze verslaafde zijn vrijheid is hem/haar ontnomen.


Mijn punt is dat de vrijheid waar libertariërs voorstander van zijn iets anders is dan de vrijheid die de verslaafde 'is ontnomen' en de keuzevrijheid waar jij (Speedy) je altijd sterk voor maakt. In de eerste zin van het bovenstaande duidt het woord "vrijheid" dus op een ander concept dan in de tweede zin. De inconsistentie die quiriumque denkt te zien is zodoende schijn - veroorzaakt door de verwarring tussen twee betekenissen van het woord vrijheid.

Vrijheid in libertarische zin is vrij zijn van inbreuk door andere mensen op je lichaam en bezittingen. Dat impliceert nog geen keuzevrijheid. Als je na een schipbreuk eenzaam in de oceaan dobbert ben je vrij in libertarische zin (er is immers niemand in de buurt om inbreuk te maken op je lichaam of bezittingen), maar qua keuzevrijheid ben je nog altijd behoorlijk beperkt.

Als je vrij bent in libertarische zin betekent dus niet dat alles top is, en mensen hebben de neiging daaruit af te leiden dat die vrijheid dus niet iets is om voorstander van te zijn. Die afleiding is onzin; dat je niet verkracht wordt wil ook niet zeggen dat je het helemaal voor elkaar hebt, maar dat is nog geen reden om verkrachting goed te keuren.


14-aug-2004    Speedy

Martin,

Ik begrijp het onderscheid dat je maakt, maar ik denk dat je de vrijheid zoals libertariërs die voorstaan veel te smal ziet. Het gaat in het libertarisme immers om zelfbeschikkingsrecht. Dat strekt zich verder uit dan wat andere mensen je kunnen aandoen.

Het betreft ook de eeuwenoude strijd van de mens om zich aan de dwang van de natuur te ontworstelen. Als je kind door een ziekte van je wordt weggerukt of je bent anderszins een speelbal van de natuurkrachten dan heb je maar twee mogelijkheden: je vecht er tegen of je geeft je over.

Religieus ingestelde mensen lijken de strijd te hebben opgegeven. Kijk naar de New Agers die in harmonie met de natuur proberen te leven. En de meer traditioneel ingestelde gelovigen die bij hun schepper in een goed blaadje proberen te komen. ;-)

Libertariërs zijn meer van het opstandige type. Dat is niet zo vreemd, want het zijn meestal heel rationele mensen met een diepgeworteld gevoel voor rechtvaardigheid. En de natuurlijke orde waarin het individu ondergeschikt is aan het collectief en aan de willekeur van de natuurkrachten is nu eenmaal niet rechtvaardig.

Het is dus niet voor niets dat libertariërs hun lot in eigen hand willen nemen. Ze omarmen wetenschap en techniek, niet alleen om de natuurlijke hulpbronnen naar hun hand te kunnen zetten, en dus minder afhankelijk te zijn van de natuur, maar ook om ziekte en andere ellende te kunnen overwinnen. De interesse om de mens te verbeteren via transhumanisme is groot onder libertariërs. Zelfs de dood willen ze niet gelaten aanvaarden, gezien hun grote belangstelling voor cryogenics.

Als we het hebben over vrijheid en leven zonder dwang, hebben we het dus over alle vormen van dwang, niet alleen die van mensen over mensen. Je zen monniken zijn feitelijk libertariërs avant la lettre. Met hun ‘onthechting’ worden ze vrij van de dwang van de natuur en met hun marshall arts vechtkunst kunnen ze zich ook tussen andere mensen prima handhaven ;-)


14-aug-2004    Speedy

Ik denk overigens dat libertariërs (en transhumanisten) gelijk hebben met hun opstandige houding en dat religieuze mensen die zich gelaten overgeven aan de natuur zich vergissen. De libertarische filosofie past IMHO zeer goed in het perspectief van de menselijke ontwikkeling.

Vanaf het moment dat de aapmensen rechtop gingen lopen, en zo hun handen en hersenen konden ontwikkelen, heeft de mens zich losgewerkt uit de natuurlijke evolutie van de soorten. Onze mogelijkheden als individu en als soort worden sindsdien niet langer bepaald door de natuurlijke evolutie van het menselijk lichaam, maar door de ontwikkeling van onze wetenschap en techniek.

De mens heeft met die stap (letterlijk) zijn toekomst in eigen hand genomen. Het voortbestaan van de mens hangt dan ook volledig af van de mate waarin we onze wereld (en ons universum) naar eigen inzicht vorm kunnen geven.

Naarmate onze evolutionaire drijver (wetenschap en techniek) zich verder ontwikkelt krijgen we steeds meer vrijheid. Daarmee neemt ook de eigen verantwoordelijkheid toe. Je ziet dat heel sterk bij de ethische dilemma’s die bijv. de vooruitgang van de medische techniek oproept, of de impact die de expansie van de mens op het andere leven op aarde heeft.

Het evolutionaire eindstadium van de mens zou wel eens een “Godlike” wezen kunnen zijn, met de scheppende mogelijkheden van een klassieke god en ook de onsterfelijkheid van zo’n god. Deskundigen verwachten overigens dat tegen het einde van deze eeuw en als resultaat van de GM-onderzoekprogramma’s de eerste onsterfelijke mens zal worden geboren.

Zo breken we eindelijk uit onze gevangenis. In de magistrale Kubrick-film “2001, A Space Odyssey” uit 1968 wordt de hele evolutie van de mens, van aapmens via techneut tot almachtig (godlike) sterrekind, weergegeven.The Ultimate Trip (ofwel back to topic ;-)


15-aug-2004    Koos - wilt_comma_koosGEEN@SPAMyahoo.com

Het evolutionaire eindstadium van de mens zou wel eens een “Godlike” wezen kunnen zijn, met de scheppende mogelijkheden van een klassieke god

Eindelijk erkenning.


15-aug-2004    René

Speedy schrijft: '“The United States is a no-smoking, no-drinking country. No women, unless you are married. No faul language. No red meat.”
“The land of the free…”
- Snake Plisskin (Escape from LA)'

Mooi citaat, beste uit die film imo. Toevallig heb ik die film gisteren gezien, geweldig, net als 'Escape from New York'


15-aug-2004    René

Speedy schrijft: 'Deskundigen verwachten overigens dat tegen het einde van deze eeuw en als resultaat van de GM-onderzoekprogramma’s de eerste onsterfelijke mens zal worden geboren.'

Klinkt erg interessant. Hoe kom je aan die informatie?


15-aug-2004    Speedy

René,

Op het gebied van menselijke veroudering wordt over de hele wereld onderzoek verricht. Pas de laatste jaren beginnen de puzzelstukjes op hun plaats te vallen. Modern genetisch onderzoek draagt daar sterk aan bij, want veroudering ligt erfelijk vast.

Een verdubbeling van onze huidige life span in goede gezondheid wordt door vrijwel alle deskundigen als zeer waarschijnlijk gezien (dus ca. 150 jaar). Er zijn ook serieuze schattingen die tot vele eeuwen gaan. Met gentherapie en andere GM-technieken in combinatie met een gezonde voeding en leefwijze kan veroudering van lichaamscellen worden gestopt en dan ligt onsterfelijkheid in het verschiet.

Daarnaast zijn er nu vaak nog theoretische mogelijkheden om d.m.v. klonen, orgaantransplantaties, cybernetische organismen, nanoprobes, mind downloading, en andere exotische ideeën de levensduur van het individu te verlengen.

Ook populair bij libertariërs zijn cryogenics. Maar dat is toch vooral een poging om het lichaam de tijdsduur te laten overbruggen tot de medische techniek zover is om ernstige ziekten te genezen (The Prospect of Immortality, Robert Ettinger, 1964).

Hieronder vind je enkele links over het onderwerp. Het boek van Benecke is een aanrader. Het geeft een vrij compleet overzicht van zowel research als ethiek m.b.t. onsterfelijkheid.

Levensverwachting 292 jaar ?
Onsterfelijkheid: De laatste grens van de vrijheid
Wij zijn God
You might want to live forever, but should Hitler ?
Prolongevity: Is approaching immortality immoral ?
Gerontology and Aging research"Being born is not a crime so why must it carry a sentence of death?"
-- Robert Ettinger (The Prospect of Immortality, 1964)


15-aug-2004    Speedy

Nog een paar interessante links:
The Methusalah gene
Human Immortality: A Scientific Reality ?
Longevity Science


Speedy: Het evolutionaire eindstadium van de mens zou wel eens een “Godlike” wezen kunnen zijn, met de scheppende mogelijkheden van een klassieke god
Koos: Eindelijk erkenning.


Koos, ik moest gelijk aan je denken toen ik dat schreef. ;-)

De geschiedenis is vol met miskende genieën. Er zijn altijd mensen die hun tijd zo ver vooruit zijn, dat dit de anderen niet eens meer opvalt. Toen Sikorsky zijn eerste helikopter demonstreerde begon iedereen gelijk te zeuren dat het apparaat alleen maar naar opzij en naar achteren kon vliegen en niet vooruit. Sikorsky zei toen geërgerd: “That’s just a small technicality we’ll have to solve”.

“The work of the individual still remains the spark that moves mankind ahead.”
-– Igor I. Sikorsky


18-aug-2004    quirium - quiriumqueGEEN@SPAMhotmail.com

Inderdaad, zoals Sikorsky zei.
En mijn ver****te ex-schoonvader die het helemaal niet leuk vond om 292 jaar te worden: hoe sukkel je dan wel niet als je ziet hoe iemand van 90 of 100 jaar al niks meer kan...
En...na enige uitleg dat je dan natuurlijk in verhouding ook veel minder snel veroudert en je dus als een jonge man tot je 250ste gewoon kan gaan werken: Dat wil ik helemààl al niet, ik vind het nù al zo erg dat ik tot m'n 65ste moet...
Tja, het schijnt dat gedachten sporen slijpen in je hersens zoals een rivier een dal uitslijpt en dat je dan niet meer "lateraal" kan denken. (de bono)


19-aug-2004    Speedy

Quirium,

Je mis volgens mij het essentiële punt: het gaat bij het overwinnen van de dood om zelfbeschikkingsrecht en keuzevrijheid.

Nu MOET je dood, dan MAG je dood. Je kunt dan zelf beslissen hoe lang en met welke gezondheid je wil leven en welke invulling je aan je leven wil geven.

De keuzevrijheid om je leven op ieder gewenst moment te beëindigen is er zelfs nu nog niet. De pil van Drion is ons al in 1991 beloofd, maar nog wekelijks kunnen treinmachinisten en ambulancemedewerkers de rommel opruimen.

Pas een samenleving die mensen de vrijheid gunt om zowel waardig te leven als waardig te sterven is een beschaafde samenleving.


25-aug-2004    quirium - quiriumqueGEEN@SPAMhotmail.com

Mee eens, speedy


29-sep-2004    Otto Drachen

Harry Browne: Free from the Nightmare of Prohibition29-sep-2004    Eduward

Leuke grafiek, maar zie ik nu goed dat het huidige nivo hard aan het dalen is en ongeveer net zo hoog is als in de 40' jaren?

Wel beschouwd, kan je ook zeggen dat de huidige piek samen valt, met de hippie beweging, nu de hippie verdwazing weer minder wordt, zie je de graph weer dalen.

Dus leuk geprobeerd, maar helaas help het niet erg...


30-sep-2004    Otto Drachen

Dus een periode van vijf jaar (1995-2000) is voor jouw genoeg om de hele grafiek te weerleggen?! Dan ben je noch voor logica noch voor cijfers vatbaar.


01-okt-2004    Eduward

Heel geestig Otto, maar mijn punt is veel eerder dat de periode van de gehele grafiek te klein is, om relevantie te zijn.

En op welke logica doel je eigenlijk?


25-jan-2007    RoOy

Hoeveel drugs verslaafde zijn er in Nederland


20-nov-2007    Hanz - hanzbellGEEN@SPAMyahoo.com

Rene, het is waar dat de gemiddelde Heroine gebruiker sterk vermagerd. Maar dit komt omdat de Drug duur is,en er daarom geen geld meer is voor ,,de warme prak,, De verslaafde leeft meestal ook een Vrijgezellenbestaan. Hiervan zijn er velen die geen Drugs gebruiken, maar toch slecht eten en daarom ook vermageren. Voor de Drugsverslaafden gelden deze voorbeelden dan ook nog eens dubbel op


 
 
Printversie Email dit artikel
MeerVrijheid 2001 - 2007